Заказать сайт
  • Telefonní linka: 773 604 012
0 zboží - 0,00 Kč
Košík je prázdný!
Nákupní košík Aktualizovat cenu

Obchodní podmínky

PLATNÝ NÁKUPNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU KNCOLOR.CZ OD 1.12.2016

1)Vytvoření objednávky
Kupní smlouva na jejímž základě je realizována učiněná objednávka a následný prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky prodávajícímu a je od okamžiku vytvoření po převzetí objednaného zboží kupujícím považována za závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné podmínky takto vytvořené kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka a samozřejmě také termín doručení objednaného zboží k zákazníkovi. Takto specifikovaná objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany v okamžiku přijetí systémem elektronického obchodu o němž jsou prodávající i kupující vyrozuměni elektronickým potvrzením o přijetí objednávky a přidělením jednoznačného identifikačního čísla objednávky.

2)Storno vytvořené objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Protože vytvořená objednávka je pro obě smluvní strany závazná není možno objednávku pouze jednostranně ze strany kupujícího bez objektivních důvodů vypovědět. Kupující má však právo kdykoliv před odebráním objednaného zboží prodávajícího o storno vytvořené objednávky požádat. V souvislosti s plněním objednávky však již mohly prodávajícímu vzniknout objektivní a prokazatelně vynaložené náklady zejména balení a expedice včetně marné dopravy zboží k zákazníkovi, poplatky za přepravu zboží od dodavatele k prodávajícímu, storno poplatek který po naší společnosti požadují naši dodavatelé - obvykle 10% z ceny zboží (laků), skladné a podobné výdaje] a bez uhrazení objednaného zboží i případné dopravy tak prodávajícímu vzniká škoda, kterou je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit (upozorňujeme na skutečnost, že uhrazení takto vzniklé škody může být i exekučně vymáháno). Za objektivní důvody k jednostrannému stornu objednávky ze strany kupujícího je považováno zejména nedodání zboží prodávajícím ve sjednaném termínu apod., vždy je však třeba dohody obou smluvních stran.

3)Dodací podmínky
Dodávky objednaného zboží podle dispozic potvrzené objednávky jsou realizovány vždy dle aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a provozních možností prodávajícího. Barvy laky a ostatní zboží je expedováno vždy v co nejkratším možném termínu, ve většině případů ještě v den uskutečnění objednávky, naše obvyklá expediční lhůta je v rozmezí od 24 hodin do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech však může být dodací lhůta i delší, vždy je však kupující na tuto skutečnost předem upozorněn s možností řešení situace. Za splněnou dodávku se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Součástí dodávky však není případná instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku (je-li třeba) a záruční list (není-li přiložen, platí jako záruční list daňový doklad).

4)Reklamační řád
Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.


5)Závěrečná ujednání
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl...

V případě nejasností nás kontaktujte v pracovní době na našem telefonu +773 604 012, mimo pracovní dobu použijte e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.